Wykaz skrótów

b2m (ang. b2 microglobulin) - b2 mikroglobulina

3'UTR (ang. three prime untranslated region) - region 3' nie ulegający translacji

ACA (ang. anticardiolipin antibody) - przeciwciało antykardiolipinowe

APC (ang. antigen-presenting cells) - komórka prezentująca antygen

B (łac. Bursa Fabricii - kaletka Fabrycjusza) - limfocyt B, limfocyt szpikozależny

BAbs (ang. blocking antibodies) - przeciwciała blokujące

CD (ang. cluster of differentiation) - kompleks różnicowania

CD94-NKG2 (ang. C-lectin-like receptor) - lektynowy receptor typu C

CD94-NKG2A (ang. C-lectin-like receptor) - hamujący lektynowy receptor typu C, łączący kowalencyjnie cząsteczkę CD94 z cząsteczką NKG2A

CI (ang. confidence interval) – przedział ufności

CT cytotrofoblast

HLA (ang. human leukocyte antigen) - ludzki antygen leukocytarny

IDO (ang. indoleamine 2,3-dioxygenase) - 2,3-dioksygenaza indolaminowa

IFN (ang. interferon) - interferon

IL (ang. interleukin) - interleukina

ILT (LIR) (ang. immunoglobulinlike transcript, leukocyte immunoglobulinlike receptor) - immunoglobulinopodobny transkrypt

ITIM (ang. immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif) - hamujący motyw immunoreceptorowy oparty o resztę tyrozyny

KIR (ang. killer immunoglobulinlike receptor) - immunoglobulinopodobny receptor komórek cytotoksycznych

LGL (ang. large granular lymphocyte) - duży limfocyt ziarnisty

LIF (ang. leukemia inhibitory factor) czynnik hamujący białaczkę

MHC (ang. Major Histocompatibility Complex) - główny kompleks zgodności tkankowej

NK (ang. natural killer cell) - komórka naturalnie cytotoksyczna

NKT (ang. natural killer T cell) - komórka NKT, limfocyt KT

OR (ang. odds ratio) – iloraz szans

OUN ośrodkowy układ nerwowy

PCR (ang. Polymerase Chain Reaction) - reakcja łańcuchowa polimerazy

PIBF (ang. progesterone-induced blocking factor) - czynnik blokujący indukowany przez progesteron

PLP (ang. proteolipid protein) - białko proteolipidowe

PP (ang. primary-progressive) - postać pierwotnie postępująca stwardnienia rozsianego

PR (ang. progressive-relapsing) - postać pierwotnie postępująca z rzutami stwardnienia rozsianego

RR (ang. remmitting-relapsing) - postać nawracająco-ustępująca stwardnienia rozsianego

RSA (ang. recurrent spontaneous abortion) - spontaniczne poronienie nawracające

SA (ang. spontaneous abortion) - poronienie spontaniczne

SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism) - polimorfizm pojedynczego nukleotydu

SSA (ang. sporadic spontaneous abortion) - spontaniczne poronienie sporadyczne

T (łac. thymus - grasica) - limfocyt T, limfocyt grasicozależny

Tc (łac. thymus - grasica; ang. cytotoxic) - limfocyt T cytotoksyczny

T gd limfocyt T z receptorem gd

TCR (ang. T-cell receptor) - receptor limfocytów T

TCR gd (ang. gd T-cell receptor) - gd receptor limfocytów T

TNF (ang. tumor necrosis factor) - czynnik martwicy nowotworu

TH (łac. thymus - grasica; ang. helper) - limfocyt T pomocniczy

uNK (ang. uterine natural killer cell) - maciczna komórka naturalnie cytotoksyczna

WHO (ang. World Health Organization) - Światowa Organizacja Zdrowia